Privaatsuseeskirjad

 

Jõustunud 3. jaanuaril 2020

Käesolevates privaatsuseeskirjades kirjeldatakse, kuidas me kogume, säilitame ja kasutame andmeid üksikisikute kohta. Eeskirjad kehtivad ainult nende andmete kohta, mille oleme kogunud veebiressurssidest, kus on link käesolevatele eeskirjadele. KÄESOLEVA VEEBISAIDI KASUTAMISEGA NÕUSTUTE TEABE KOGUMISEGA JA KASUTAMISEGA VASTAVALT KÄESOLEVATELE PRIVAATSUSEESKIRJADELE. SAMUTI TUNNISTATE, ET SANDOZ INTERNATIONAL GMBH VÕIB PERIOODILISELT MUUTA, MODIFITSEERIDA, LISADA VÕI EEMALDADA VÕI MUUL VIISIL UUENDADA KÄESOLEVAID PRIVAATSUSEESKIRJU ENDA ÄRANÄGEMISEL JA ILMA ETTETEATAMISETA. Me püüame teid kõikidest sellistest muudatustest teavitada, tehes käesolevale veebisaidile vastava postituse, et oleksite täielikult kursis sellega, milliseid andmeid me kogume, kuidas neid kasutame ja mis tingimustel võime neid avaldada.

Meie privaatsuseeskirju on lihtne leida, kuna need asuvad meie kodulehel ja on seotud veebisaidi iga osaga, kus nõutakse isikuandmeid. Sellistes andmekogumispunktides võidakse vajaduse korral anda täiendavaid selgitusi andmete kasutamise eesmärkide kohta. Need eeskirjad koos mis tahes täiendava selgitusega annavad teile teada, kuidas me käsitleme kõiki teie kohta käivaid andmeid, mille te olete esitanud vabatahtlikult seoses meie veebisaitide kasutamisega.

1. Privaatsuse tagamise lubadus

Käesolevates reeglites viitab termin „isikuandmed“ teabele nagu teie nimi, sünnikuupäev, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber või IP-aadress, mida saab kasutada teie tuvastamiseks. Sandoz International GmbH ei töötle üldjuhul teie isikuandmeid ilma teie nõusolekuta. Ent me jätame endale õiguse viia läbi erandjuhtudel täiendav töötlemine seadusega lubatud või nõutavas ulatuses või mis tahes õigusliku või kriminaaluurimise toetamiseks.
Järgmistes jaotistes selgitatakse, kuidas ja millal me teie käest isikuandmeid kogume.

2. Isikuandmete kavandatud kasutamine

Enamik meie teenuseid ei nõua registreerimist, mis võimaldab teil meie veebisaiti külastada ilma, et peaksite meile ütlema, kes te olete. Mõne teenuse kasutamiseks on siiski vaja end registreerida. Meie veebisaidil registreerimiseks peate täitma teatud väljad (mõned on kohustuslikud ja mõned valikulised), samuti peate valima omale kasutajanime ja parooli. Kui te otsustate sellises olukorras saidil nõutavaid isikuandmeid mitte esitada, ei pruugi te saidi vastavatele osadele juurde pääseda ja meie ei saa teie päringule vastata.

Me töötleme teie isikuandmeid eesmärkidel, millest teavitame teid teabe küsimisel. Näiteks võime koguda ja kasutada isikuandmeid teile toodete või teenuste pakkumiseks, arvete esitamiseks teie soovitud toodete ja teenuste eest, selliste toodete ja teenuste turustamiseks, mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda, või teiega suhtlemiseks muudel eesmärkidel.

Me säilitame teie andmeid vastavalt kehtivatele õiguslikele või eetilistele aruandluse või dokumentide säilitamise nõuetele.

3. Teabe mitteavalikustamine

Me ei müü, jaga ega edasta muul viisil teie isikuandmeid mis tahes teistele kolmandatele isikutele kui neile, kes on nimetatud käesolevates privaatsuseeskirjades. Võime avaldada teie isikut tuvastava teabe teistele Sandoze või Novartise sidusettevõtetele kogu maailmas, kes nõustuvad seda käsitlema vastavalt käesolevatele privaatsuseeskirjadele, kuid ainult vastavalt käesolevate privaatsuseeskirjade tingimustele. Isikuandmeid võidakse aeg-ajalt edastada kolmandatele isikutele, kes tegutsevad Sandoz International GmbH nimel või hüvanguks või seoses Novartis Grupi äritegevusega edasiseks töötlemiseks vastavalt eesmärgile (eesmärkidele), milleks andmed algselt koguti, nagu kättetoimetamisteenused, hindamine või tehniline tugi. Need kolmandad isikud on Sandoz International GmbH-ga sõlminud lepingu, et nad kasutavad isikuandmeid ainult kokkulepitud eesmärgil ega müü teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ega avalda neid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui seadus seda nõuab. Kui toimub selline isikuandmete avaldamine kolmandale isikule, püüame tagada, et töötlemine toimuks vastavalt eesmärkidele ja ulatuses, milleks andmeid algselt koguti.

On veel kaks olukorda, kus teilt kogutud isikuandmeid võidakse edastada kolmandale osapoolele. Esimene olukord: kui käesolev veebisait ja sellega seotud kliendiandmed müüakse, loovutatakse või antakse üle. Sel juhul nõuaksime, et ostja, volitatud isik või ülevõtja töötleksid isikuandmeid vastavalt käesolevatele privaatsuseeskirjadele. Teine olukord: isikuandmeid võidakse avaldada kolmandale isikule, kui me peame seda tegema kohaldatava seaduse, kohtumääruse või valitsuse määruse tõttu või kui selline avalikustamine on muul viisil vajalik mis tahes õigusliku või kriminaaluurimise toetamiseks.

4. Juurdepääsuõigus

Teil on õigus veenduda, et teie isikuandmed oleksid alati ajakohased. Mõnes riigis on teil seaduslik õigus nõuda meilt teie isikuandmete parandamist või kustutamist. Lisaks võite alati nõuda, et lõpetaksime teiega ühenduse võtmise. Kui soovite oma isikuandmete kasutamise osas meiega ühendust võtta, saatke meile e-kiri aadressil sandoz_global.communications@sandoz.com. Kui võtate meiega ühendust, siis märkige palun veebisaidi nimi, kus te teabe esitasite, samuti konkreetsed andmed, mida soovite, et me parandaksime, uuendaksime või kustutaksime. Teie taotlusi käsitletakse kiiresti ja nõuetekohaselt. Isikuandmete kustutamise taotluste osas kehtivad meile õiguslikud ja eetilised aruandluse või dokumentide esitamise ja säilitamise kohustused.

5. Turvalisus ja konfidentsiaalsus

Veebis kogutavate isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutame andmevõrke, mis on kaitstud muu hulgas tööstusharu standardse tulemüüri ja paroolikaitsega. Teie isikuandmete käitlemise käigus rakendame mõistlikke meetmeid, et kaitsta seda teavet kadumise, väärkasutamise, volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Me ei saa anda andmete kadumise, väärkasutamise, volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise vastast garantiid, kuid me teeme kõik selleks, et selliseid kahetsusväärseid juhtumeid ei esineks.

6. Andmete edastamine välismaale

Oleme osa Novartis Grupist, millel on andmebaasid erinevates jurisdiktsioonides. Me võime teie andmed edastada ühte grupi andmebaasidest, mis asub väljaspool teie koduriiki. Isegi kui riik, kuhu andmed edastatakse, ei nõua meilt teie andmete küllaldast kaitset, püüame sellegipoolest tagada, et andmete edastamine selle riigi Novartise andmebaasidesse oleks piisavalt turvatud.

7. Anonüümsed andmed ja „küpsised“

Me võime koguda ja töödelda anonüümset teavet veebisaidi külastamise kohta, näiteks mis lehti te külastate ja mis otsinguid teete. Me kasutame sellist anonüümset teavet veebisaidi sisu täiustamiseks ja meie veebisaiti kasutatavate isikute kohta koondstatistika tegemiseks ettevõttesisestel ja turu-uuringu eesmärkidel. Seda tehes võime salvestada teie arvutisse „küpsiseid“, mis koguvad kasutaja esimese taseme domeeninime (nt „bigmail.com“ e-posti aadressist „john@bigmail.com“) ning külastamise kuupäeva ja kellaaja. Meie kasutatavaid „küpsiseid“ ei saa kasutada individuaalse kasutaja identiteedi tuvastamiseks. „Küpsis“ on väike infokogus, mis saadetakse teie brauserisse ja salvestatakse teie arvuti kõvakettale. „Küpsised“ ei kahjusta teie arvutit. Te võite seadistada oma brauseri nii, et see teavitab teid iga kord, kui saate „küpsise“. Niimoodi saate otsustada, kas soovite „küpsise“ aktsepteerida või mitte. Me võime kasutada väliste osapoolte teenuseid, mis aitavad meil käesolevas jaos kirjeldatud teavet koguda ja töödelda, ning kõigile sellistele kolmandatele isikutele kehtivad eespool jaotises 3 kirjeldatud kohustused.

Me võime mõnikord kasutada sellel veebisaidil koos küpsistega veebimajakaid (neid nimetatakse ka toimingusiltideks, ühe piksli või selge või nähtamatu GIF-i tehnoloogiaks). Me võime neid silte kasutada ka kolmandast osapoolest reklaamipartneri vahendusel. Need sildid on paigutatud nii veebireklaamidele, mis toovad kasutajaid veebisaidile ja selle erinevatele lehtedele. Me kasutame seda tehnoloogiat, et mõõta külastajate reageeringuid meie veebisaitidele ja meie reklaamikampaaniate tõhusust (sealhulgas seda, mitu korda on lehte avatud ja millist teavet vaadatakse). Nende veebimajakate/küpsiste tõttu võib kolmanda osapoole partneril olla võimalus koguda anonüümseid koondandmeid teiste veebisaitide külastajate kohta. Võite olla kindel, et me EI KOGU ega otsi nende veebimajakate ega küpsiste kaudu meie külastajate isikut tuvastavat teavet nagu nimed, aadressid, e-posti aadressid või telefoninumbrid. Kui soovite lisateavet veebireklaamidega seotud veebimajakate ja küpsiste kohta või loobuda kolmandate osapoolte anonüümse teabe kogumisest, külastage palun Network Advertising Initiative'i veebisaiti.

8. Isikuandmed ja lapsed

Suurem osa sellel veebisaidil pakutavatest teenustest on mõeldud 18-aastastele ja vanematele. Iga isik, kes soovib teavet lastel kasutamiseks näidustatud ravimi kohta, peab olema vähemalt 18-aastane. Me ei kogu, kasuta ega avalikusta teadlikult alaealiste (alla 18-aastaste) isikuandmeid ilma lapsevanema või seadusliku hooldaja eelneva nõusolekuta, mille me oleme saanud veebivälise otsekontakti teel. Me anname lapsevanemale (i) teada, mis tüüpi isikuandmeid alaealiselt kogutakse, ning (ii) võimaluse esitada vastuväiteid sellise teabe edasise kogumise, kasutamise või säilitamise kohta. Me järgime kõiki laste kaitsmiseks kehtestatud seadusi.

9. Lingid teistele veebisaitidele

Käesolevad privaatsuseeskirjad kehtivad ainult selle veebisaidi kohta, välja arvatud kolmandate osapoolte veebisaidid. Me võime pakkuda linke teistele veebisaitidele, mis meie arvates võivad meie külastajatele huvi pakkuda. Meie eesmärk on tagada, et sellised veebisaidid vastaksid kõrgeimatele standarditele. Kuid ülemaailmse veebi olemuse tõttu ei saa me anda garantiid kõigi veebisaitide privaatsusstandardite kohta, millele me lingime, ega võtta vastutust mis tahes muu veebisaidi, vaid ainult käesoleva veebisaidi sisu eest. Käesolevad privaatsuseeskirjad ei ole kohaldatavad igale lingitud, Novartisele mittekuuluvale veebisaidile.

10. Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi või kaebusi selle kohta, kuidas me järgime käesolevaid privaatsuseeskirju, või kui soovite anda mingeid soovitusi või kommentaare meie privaatsuseeskirjade kvaliteedi parandamiseks, saatke meile palun e-kiri aadressil sandoz_global.communications@sandoz.com.

Novartise äripartnerite üldine privaatsusteatis
Patsientide privaatsusteatis
Tarnijate privaatsusteatis

11. Täiendav osariikidepõhine teave Ameerika Ühendriikide elanikele

Mõnes osariigis (sealhulgas, kuid mitte ainult Californias, Nevadas ja Texases) kehtivad sealsetele elanikele osariigispetsiifilised õigused. Nende osariikide spetsiifiliste õiguste kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin.