SANDOZ A/S:N VERKKOSIVUSTOJEN KÄYTTÖEHDOT

1. Johdanto

Tältä sivulta löydät käyttöehdot, joita sovelletaan kaikkiin Sandoz A/S:n verkkosivustojen käyttäjiin (”Käyttäjä(t)”). Kaikkiin Sandoz A/S:n omistamiin ja/tai operoimiin verkkosivustoihin viitataan termillä “Verkkosivustot”.

Yhteystiedot:
Sandoz A/S
(CVR no.: 27744532)
Edvard Thomsens Vej 14, 1
DK-2300 Copenhagen S
Denmark
Puhelin: +45 63 95 10 00
Fax: +45 63 95 10 01
Sähköposti: info.suomi@sandoz.com

2. Verkkosivustojen käyttöehtojen hyväksyminen

Käyttäjä voi vierailla Verkkosivustoilla ja käyttää Verkkosivustoja alla määriteltyjen sekä muuten Verkkosivustoilla määriteltyjen tai viitattujen käyttöehtojen mukaisesti. Näihin käyttöehtoihin viitataan jatkossa yhteisesti termillä “Käyttöehdot”.

Vierailemalla Verkkosivustoilla ja käyttämällä Verkkosivustoja Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot. Mikäli Käyttäjä ei voi hyväksyä Käyttöehtoja, Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Verkkosivustoja.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Verkkosivustoja – tai niiden sisältöä – soveltuvan lainsäädännön tai Käyttöehtojen vastaisella tavalla.

3. Verkkosivustoilla esitettävä tieto

Verkkosivustoilla saatetaan esittää tietoa, joka koskee sairauksia, hoitokeinoja ja Sandozin tuotteita mukaan lukien lääkevalmisteet, lääkinnälliset laitteet ja lisäravinteet (“Sandozin Tuotteet”).

Tällaisen tiedon, joka on Sandozin valmistelemaa ja ylläpitämää, ainoa tarkoitus on tarjota Käyttäjille yleisluontoista tietoa sairauksista, hoitokeinoista ja Sandozin Tuotteista. Verkkosivustoilla esitettävää reseptilääkkeitä koskevaa tietoa ei tule tulkita pyrkimykseksi edistää tai rohkaista Sandozin Tuotteiden tai palveluiden käyttöä.

Verkkosivustoilla esitettävä sairauksia, hoitokeinoja ja Sandozin Tuotteita koskeva tieto ei korvaa terveydenhuollon ammattilaisen tekemää diagnoosia tai tämän neuvoja koskien sairauksia, hoitokeinoja yms. Mikäli Käyttäjällä on sairauksiin, hoitokeinoihin, Sandozin Tuotteisiin yms. liittyviä kysymyksiä, Käyttäjää kehotetaan kääntymään lääkärin puoleen tai pyytämään neuvoa apteekista.

4. Immateriaalioikeudet

Käyttäjä hyväksyy, että Verkkosivustojen sisältö mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, teksti, kuvat, kuvakkeet ja videot (“Sisältö”) saa suojaa tekijänoikeuslain (404/1961), tavaramerkkilain (7/1964) ja muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien nojalla. Tietotaito ja yritystunnukset saavat suojaa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/1978) ja vastaavien muiden toimivaltaisen tuomioistuimen alueella sovellettavien lakien nojalla.

Käyttäjä hyväksyy, että Sisältö on Sandozin omaisuutta tai että Sandoz käyttää Sisältöä kolmannen osapuolen kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy myös, että kaikenlainen Sisällön käyttäminen, kopioiminen, toisintaminen, muuttaminen yms. on ehdottomasti kielletty, ellei Käyttäjä ole saanut tähän Sandozin etukäteistä kirjallista suostumusta.

Käyttäjä voi käyttää Sisältöä henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttäen, että Käyttäjä ilmoittaa samassa yhteydessä Sisällön tekijänoikeuteen tai muuhun omistusoikeuteen liittyvät ilmoitukset (esimerkiksi: "Copyright 2016 - Sandoz A/S").

Mitään verkkosivustoilla esitettyä tietoa ei tule tulkita siten, että Sandoz myöntäisi Käyttäjälle lisenssin Sisältöön, eikä Sandoz missään tapauksessa takaa, ettei Käyttäjä Sisältöä käyttämällä loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia.

5. Käyttäjän Sandozille luovuttama tieto

Lukuun ottamatta Käyttäjän henkilötietojen käyttöä kohdan 10 (Henkilötiedot ja evästeet) mukaisesti, kaikesta Käyttäjän Sandozille tai sen sidosyhtiöille sähköpostin tai yhteydenottolomakkeen välityksellä tai muulla tavalla luovuttamasta viestinnästä ja materiaalista tulee sisältöineen Sandozin omaisuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot, kysymykset, kommentit, ehdotukset yms. Sandozilla on oikeus käyttää tässä kohdassa tarkoitettua tietoa mihin tahansa tarkoitukseen mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, toisintaminen, ilmaiseminen, luovuttaminen, julkistaminen ja välittäminen.

Sandoz varaa oikeuden käyttää kaikkia ideoita, ajatuksia yms., jotka Käyttäjä lähettää Sandozille, riippumatta käytön tarkoituksesta ja suorittamatta käytöstä minkäänlaista maksua.

6. Vastuuvapauslauseke

Sandoz pyrkii varmistamaan, että Verkkosivustoilla esitetty tieto on virheetöntä, täydellistä ja ajantasaista. Tästä huolimatta Verkkosivustoilla saattaa esiintyä virheitä johtuen esimerkiksi kirjoitusvirheistä, päivitysten puuttumisesta yms. Sandoz ei takaa Sisällön täydellisyyttä tai virheettömyyttä.

Sandoz tai mikään muu Verkkosivustojen tuottamiseen osallistunut taho ei vastaa Käyttäjälle Verkkosivustojen käyttämiseen liittyen seuranneista suorista tai epäsuorista vahingoista, vahingonkorvauksista tai haitasta, eikä Sisällön puutteellisuudesta tai virheellisyydestä aiheutuneista vahingoista.

Sandoz ei ole eikä sen voida katsoa olevan vastuussa minkäänlaisesta vahingosta tai viruksesta, joka voi tarttua Käyttäjän laitteistoon, ohjelmistoon tai muuhun omaisuuteen Verkkosivustojen käyttämisen mukaan lukien Verkkosivustojen Sisällön lataaminen, seurauksena.

Mikään Verkkosivustoilla esitetty tieto ei muodosta pyyntöä sijoittaa Sandoziin tai sen sidosyhtiöihin. Sisältöä ei pidä missään tapauksessa tulkita Sandozin tai sen sidosyhtiöiden osakkeiden tai muiden arvopapereiden tarjoukseksi tms.

7. Muilla verkkosivustoilla olevat linkit Verkkosivustoille

Sandozin etusivulle johtavan linkin lisääminen muille verkkosivustoille on luvallista, mikäli tämä tehdään laillisesti, lojaalisuutta ja hyviä tapoja noudattaen. Muille Verkkosivustojen sivulle johtavien linkkien lisääminen ei ole luvallista ilman Sandozin etukäteistä kirjallista suostumusta.

8. Verkkosivustoilla olevat linkit muille verkkosivustoille

Verkkosivustoilla saattaa olla linkkejä muille verkkosivustoille. Sandoz ei pysty hallitsemaan muita verkkosivustoja, joille johtavia linkkejä Verkkosivustoilla on, eikä Sandoz vastaa tällaisten verkkosivustojen sisällöstä. Muille verkkosivustoille johtavat linkit on lisätty Käyttäjän tiedoksi ja tällaisten linkkien olemassaolo ei tarkoita, että Sandoz antaisi mitään takuita verkkosivustoilla olevasta tiedosta tai suosittelisi millään tavoin verkkosivustoilla tarjottavia tuotteita tai palveluita.

Poistuttaessa Verkkosivustoilta kolmansien osapuolien verkkosivuille käyttöehdot ja henkilötietojen suoja (ks. näiden Käyttöehtojen kohdissa 10 ja 11 oleva kuvaus) eroaa näistä Käyttöehdoista.

9. Seuraamukset Käyttäjän Käyttöehtojen rikkomisesta

Mikäli Sandoz saa tietää, että Käyttäjä on rikkonut Käyttöehtoja, Sandoz voi välittömästi ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, kuten estää Käyttäjän pääsyn Verkkosivustoille tai mihinkään muuhun Sandozin tarjoamaan digitaaliseen palveluun tai estää Käyttäjää käyttämästä Verkkosivustoja tai muita Sandozin tarjoamia digitaalisia palveluita. Käyttäjän on korvattava kaikki Sandozille tai Sandozin henkilökunnalle, sidosyhtiöille tai liikekumppaneille Käyttäjän Käyttöehtojen rikkomisen seurauksena aiheutuneet suorat tai epäsuorat vahingot.

10. Henkilötiedot ja evästeet

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena tarjota on Käyttäjälle tietoja Sandozista sekä Sandozin tuotteista ja palveluista. Sandoz toimii henkilötietolainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä. Käsiteltäviin henkilötietoihin kuuluvat muun muassa Verkkosivustojen käyttöön liittyvät evästeet, jotka ovat edellytyksenä osalle Verkkosivustojen toiminnoista (lisätietoa Sandozin evästeiden ehdoista on saatavilla tämän linkin. https://www.sandoz.fi/henkilotietojen-suojaamista-ja-kasittelya-koskeva-tietosuojalausunto kautta.

Tämän lisäksi Sandoz käsittelee Käyttäjän Sandozille sähköpostin tai Verkkosivustojen yhteydenottolomakkeiden kautta lähettämää kaikkea tietoa, mukaan lukien sivuvaikutusten raportointia koskevaa tietoa.

Käyttäjän henkilötietojen luovuttaminen Sandozille on vapaaehtoista. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot Käyttäjä myöntää Sandozille luvan käyttää tietoja kaupallisiin tarkoituksiin mukaan lukien lääkevalvontaa, markkinointia ja liiketoiminnan kehittämistä koskeviin tarkoituksiin. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädäntö niin edellytä, ja kaikki henkilötiedot poistetaan viimeistään 7 vuotta on kulunut rekisteröinnistä.

Henkilötietolain mukaan Käyttäjällä on oikeus vaatia tietoja häntä itseään koskevista henkilötiedoista sekä vaatia henkilötietojen korjaamista tai poistamista. Lisäksi Käyttäjällä on oikeus kieltää häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittely ja tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Mikäli Käyttäjä haluaa vedota näihin oikeuksiinsa, Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Sandoziin, ks. kohta 1.

11. Tiedonsiirto muihin maihin

Sandoz on osa Novartis-konsernia, johon kuuluvia yhtiöitä sijaitsee lukuisissa valtioissa. Tämä tarkoittaa, että henkilötietoja voidaan siirtää Novartis-konserniin kuuluvan, Suomen tai EU:n ulkopuolella sijaitsevan yhtiön tietokantaan ja tietyissä olosuhteissa myös sellaiseen maahan, jonka lainsäädäntö ei tarjoa samanlaista henkilötietojensuojaa kuin Suomessa. Käyttäjän henkilötietojen suojaamiseksi Novartis on ottanut käyttöön niin sanotut Novartis-konsernin Binding Corporate Rules -säännöt, jotka turvaavat henkilötietojen suojan Novartis-konsernin sisäisissä tiedonsiirroissa riippumatta siitä, missä maassa kyseinen yhtiö sijaitsee.

Lisätietoja on saatavilla Novartiksen verkkosivuilla: Novartis-konsernin Binding Corporate Rules -säännöt. https://www.novartis.com/sites/www.novartis.com/files/bcr-individual-rights-2012.pdf (link is external)

12. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Käyttäjän Verkkosivustojen käyttöön sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. Käyttäjän Verkkosivustojen käyttöön liittyvien erimielisyyksien ratkaiseminen kuuluu Helsingin käräjäoikeuden yksinomaiseen toimivaltaan.

13. Muutokset

Sandoz varaa oikeuden sulkea Verkkosivusto milloin tahansa.

Sandoz varaa myös oikeuden tehdä muutoksia, korjauksia ja/tai parannuksia Verkkosivustojen Sisältöön milloin tahansa ja tekemättä asiasta erillistä ilmoitusta.

Sandoz voi milloin tahansa muuttaa Käyttöehtoja uudistamalla tämän sivun ja tekemättä asiasta erillistä ilmoitusta. Kaikki tehdyt muutokset ovat Käyttäjää velvoittavia ja Käyttäjän tulisi säännöllisesti vierailla tällä sivulla voimassaolevien, Käyttäjään sovellettavien ehtojen tarkistamiseksi.

Viimeksi päivitetty 30.05.2017.