Gebruiksvoorwaarden

Door deze website (“Website”) te bezoeken, door te bladeren of anderszins te gebruiken zegt u toe deze Gebruiksvoorwaarden van de Website (de “Gebruiksvoorwaarden”) en ons cookies- en privacybeleid te zullen naleven.

 

Gebruik van de Website

Deze Website is bedoeld voor gebruik door ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk (“u/uw”). Als u geen ingezetene bent van het Verenigd Koninkrijk, raadpleeg dan een Sandoz-website in het land waar u ingezetene van bent.

 

Over ons

Deze Website wordt beheerd en geëxploiteerd door Sandoz Limited (in deze gebruiksvoorwaarden aangeduid als “Sandoz”, “wij”, “ons” of “onze” en met inbegrip van alle leden van het Sandoz-concern). Sandoz is een naamloze vennootschap naar Brits recht, geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsregistratienummer 01547204. Ons geregistreerde vestigingsadres is Sandoz Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey, GU16 7SR, Verenigd Koninkrijk. U kunt per e-mail contact met ons opnemen via emea.ebusiness@sandoz.com als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze Website.

 

Informatie op deze Website

De Informatie die door ons op deze Website wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Wij kunnen de Informatie op de Website te allen tijde, zonder kennisgeving aan u, uitbreiden, verwijderen of actualiseren. Informatie over producten is niet bedoeld als verstrekking of vervanging van medisch advies. Als u een medische aandoening hebt, dient u onmiddellijk een arts of zorgverlener te raadplegen. Deze website is op geen enkele wijze bedoeld om een medische diagnose of patiëntspecifiek behandeladvies aan te bieden.

 

Gebruik van informatie

U mag deze Website onbeperkt doorbladeren, maar u mag informatie van deze Website, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, audio en video (de “Informatie”), alleen openen, downloaden of gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Informatie niet verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Sandoz. U moet alle kennisgevingen omtrent auteursrecht of andere eigendomsrechten in de door u gedownloade Informatie behouden en reproduceren. U dient ervan uit te gaan dat alles wat u ziet of leest op deze Website auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld, en niet mag worden gebruikt, behalve zoals voorzien in deze Gebruiksvoorwaarden of in de tekst op de Website zonder de schriftelijke toestemming van Sandoz. Sandoz garandeert noch bevestigt dat uw gebruik van materialen die worden weergegeven op deze Website geen inbreuk zal maken op rechten van derden die geen eigendom zijn van of gelieerd zijn aan Sandoz. Met uitzondering van de voornoemde beperkte toestemming, wordt er geen licentie op of recht in de Informatie, of enig auteursrecht van Sandoz of van enige andere partij, aan u verleend of overgedragen.

 

Handelsmerken en andere eigendomsrechten

U dient ervan uit te gaan dat alle productnamen die op deze Website verschijnen, al dan niet weergegeven in hoofdletters of met het handelsmerksymbool, gedeponeerde handelsmerken zijn van bedrijven van de Sandoz-groep. Deze Website kan ook patenten, eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Sandoz groepsmaatschappijen en/of andere partijen bevatten of ernaar verwijzen. Er wordt geen licentie op of recht in dergelijke handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Sandoz-groepsmaatschappijen en/of andere partijen aan u verleend of overgedragen.

 

Uitsluiting van garanties

Hoewel Sandoz zich naar redelijkheid inspant om te waarborgen dat de Informatie accuraat en actueel is, kan de Informatie technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Sandoz behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen in de Informatie en in de producten en programma’s die in deze Informatie worden beschreven. Sandoz geeft geen garanties betreffende de nauwkeurigheid van de Informatie. Sandoz aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele foute of ontbrekende informatie in de inhoud van de website. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE VOLGENDE ZAKEN, OF DEZE NU VOORTKOMEN UIT EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF SCHENDING VAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN), CONTRACT OF ANDERSZINS: (a) ENIG VERLIES OF SCHADE DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE; (b) VERLIES, SCHADE OF KOSTEN DIE U LIJDT OF MAAKT ALS GEVOLG VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN DIE U ONTVANGT VIA DEZE WEBSITE; OF (c) ENIG VERLIES VAN WINST; VERLIES VAN ZAKEN; HET WEGVALLEN VAN GOODWILL OF SOORTGELIJKE VERLIEZEN; VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN; VERLIES VAN CONTRACTEN; VERLIES VAN GEBRUIK; VERLIES OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS OF INFORMATIE; OF ENIG SPECIAAL, INDIRECT OF PUUR ECONOMISCH VERLIES DAN WEL GEVOLGSCHADE GELEDEN DOOR ENIGE GEBRUIKER IN VERBAND MET DEZE WEBSITE. ALLE INFORMATIE WORDT AANGEBODEN OP EEN “AS IS”-BASIS. WE BIEDEN GEEN ENKELE VORM VAN GARANTIE AANGAANDE DE VOLLEDIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE OF HET MOGELIJKE GEBRUIK ERVAN. DAARUIT VOLGT DAT U DE INFORMATIE ZORGVULDIG DIENT TE EVALUEREN. NOCH SANDOZ, NOCH ENIGE ANDERE SANDOZ-GROEPSMAATSCHAPPIJ, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DEZE WEBSITE AAN U IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIG DIRECT(E), INCIDENTE(E)L(E), INDIRECT(E) OF VERLIES of (GEVOLG)SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF ENIGE FOUTE OF ONTBREKENDE INFORMATIE IN DE INHOUD VAN DE SITE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN VOORNOEMDE PARTIJEN IS UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN, IN ELK GEVAL IN DE RUIMSTE MATE TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT.

 

Door u aan ons verstrekte informatie

Met uitzondering van informatie die wordt gedekt door ons cookies- en privacybeleid is en wordt elk bericht of alle materiaal dat u per e-mail of anderszins naar de Website verzendt, met inbegrip van alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, behandeld als zijnde niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. Alles wat u verzendt of plaatst, wordt eigendom van Sandoz of aan haar gelieerde bedrijven en mag voor elk doel worden gebruikt, met inbegrip van onder meer reproductie, onthulling, verzending, publicatie, uitzending en posting. Bovendien staat het Sandoz vrij om, zonder vergoeding aan u, gebruik te maken van ideeën, concepten, knowhow of technieken in alle berichten die u naar de Website stuurt voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder meer de ontwikkeling, productie en marketing van producten die van dergelijke informatie gebruikmaken.

 

Geen promotie

Bezoekers worden ervan op de hoogte gebracht dat bepaalde delen van deze Website alleen bedoeld zijn voor bepaalde soorten deskundige gebruikers of alleen voor het Britse publiek. U mag niets op deze Website interpreteren als promotie of reclame voor een product of voor het gebruik van een product dat niet is toegestaan door de wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk.

 

Links naar deze Website

Sandoz heeft geen enkele website van derden bekeken die links naar deze Website bevatten en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke niet tot deze Website behorende pagina’s of van andere sites die aan de Website zijn gelinkt. Evenmin mogen links naar enige tot de Website behorende pagina’s worden aangemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandoz. Het citeren of gebruiken van een of meer delen van deze Website op sites van derden zonder schriftelijke toestemming is eveneens verboden.

 

Links naar andere sites

Links naar sites van derden mogen worden aangeboden in het belang of voor het gemak van bezoekers van deze Website. Wij zullen ons inspannen om, wanneer u deze Website verlaat, u te informeren dat de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de site van derden kunnen verschillen. Sandoz aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor links van ons naar anderen, en in het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud daarvan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit een inbreuk of gebrek in het privacybeleid van derden.

 

Rechten van derden

Geen enkele bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden kan door een derde partij worden afgedwongen op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, behalve voor een Sandoz-groepsmaatschappij.

 

Consequenties

Als ons ter kennis komt dat u een van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden, kunnen wij te allen tijde en zonder kennisgeving onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen, waaronder voorkomen dat de gebruiker de door Sandoz aangeboden diensten nog kan gebruiken en verwijdering van alle informatie, gegevens en inhoud die de gebruiker op de Website heeft geplaatst. Als wij schade ondervinden van uw overtreding kunnen we, naar eigen inzicht, pogen schadevergoeding van u te verkrijgen.

 

Herzieningen

Sandoz kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze verklaring te actualiseren. Dergelijke herzieningen zijn bindend voor u en u dient daarom deze pagina periodiek te bezoeken om kennis te nemen van de actuele Gebruiksvoorwaarden waaraan u bent gebonden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die eruit voortvloeien of ermee verband houden, dan wel voortvloeien uit of verband houden met de inhoud ervan, zijn de wetten van Engeland van toepassing en dienen als zodanig te worden geïnterpreteerd. De rechtbanken van Engeland hebben de exclusieve bevoegdheid om elk(e) geschil of vordering, met inbegrip van onomstreden vorderingen, die voortvloeit uit of verband houden met het gebruik van (de inhoud van) deze Website of Gebruiksvoorwaarden.

 

Disclaimer

Niets op deze Website vormt een uitnodiging of aanbod om te beleggen of handelen in de effecten of American Depositary Receipts van Novartis. Met name kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen wezenlijk verschillen van enige voorspelling, mening of verwachting die op deze Website wordt uitgesproken en de in het verleden behaalde koersprestaties van effecten mogen niet worden gebruikt als een leidraad voor toekomstige prestaties.