Privacybeleid

Dit beleid zet uiteen hoe wij informatie over individuele personen verzamelen, bewaren en gebruiken. Dit beleid is alleen van toepassing op informatie die door ons wordt verzameld vanuit online bronnen die een link naar dit beleid weergeven en niet vanuit enige andere bron. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE STEMT U IN MET HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN INFORMATIE ZOALS UITEENGEZET IN DIT PRIVACYBELEID. U ERKENT OOK DAT SANDOZ INTERNATIONAL GMBH DIT PRIVACYBELEID PERIODIEK NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WIJZIGEN, AANPASSEN, UITBREIDEN, VERWIJDEREN OF ANDERSZINS BIJWERKEN. Het is onze bedoeling om dergelijke wijzigingen op deze pagina te plaatsen, zodat u volledig op de hoogte bent van de soorten informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden deze openbaar kan worden gemaakt.

Ons privacybeleid is gemakkelijk te vinden, omdat het zich op onze homepage bevindt en is gekoppeld aan een deel van een site waar persoonsgegevens worden gevraagd. Op dergelijke gegevensverzamelpunten kan zo nodig nadere uitleg worden verstrekt over het doel waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt. In dit beleid zal, in samenhang met eventuele aanvullende uitleg, informatie verstrekken over de manier waarop wij omgaan met gegevens over uzelf die u vrijwillig verstrekt in verband met uw gebruik van onze websites.

 1. Toezegging inzake privacy
  Het begrip “persoonsgegevens” zoals gebruikt in dit Beleid betreft informatie als uw naam, geboortedatum, e-mailadres, postadres, telefoonnummer of IP-adres dat kan worden gebruikt om u te identificeren. Sandoz International GmbH zal uw persoonsgegevens over het algemeen niet verwerken zonder uw toestemming. Wij behouden ons echter het recht voor om in uitzonderlijke omstandigheden aanvullende verwerking uit te voeren voor zover de wet dat toestaat of vereist, of ter ondersteuning van een gerechtelijk of strafrechtelijk onderzoek.
  In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe en wanneer we persoonsgegevens van uw verzamelen.
 2. Beoogd gebruik van persoonsgegevens
  De meeste van onze diensten vereisen geen enkele vorm van registratie, zodat u onze site kunt bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Voor sommige diensten is echter wel registratie nodig. Wanneer u zich bij ons registreert, moet u mogelijk bepaalde velden invullen (sommige zijn verplicht en sommige zijn optioneel), evenals een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. In die situaties is het mogelijk dat u, als u ervoor kiest om de door ons gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, geen toegang kunt krijgen tot bepaalde delen van de site en dat wij uw vraag niet kunnen beantwoorden.
  Wij verwerken persoonsgegevens voor de doeleinden die wij vermelden wanneer wij u om informatie vragen. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om u te voorzien van producten of diensten, om u te factureren voor producten en diensten die u aanvraagt, om producten en diensten op de markt te brengen waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn, of om met u te communiceren voor andere doeleinden.
  Wij bewaren uw gegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke of ethische vereisten op het gebied van rapportage of documentbewaring.
 3. Niet-openbaarmaking van informatie
  Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan, delen met of anderszins verspreiden onder derden, behalve zoals voorzien in dit privacybeleid. We kunnen uw persoonlijk identificeerbare gegevens bekendmaken aan andere gelieerde ondernemingen van Sandoz of Novartis wereldwijd die ermee instemmen deze te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid, maar alleen in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid. Persoonsgegevens kunnen incidenteel worden doorgegeven aan derden die optreden voor of namens Sandoz International GmbH, of in verband met de activiteiten van de Novartis-groep, voor verdere verwerking in overeenstemming met het doel of de doelen waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, zoals bezorgdiensten, evaluatie of technische ondersteuning. Deze derden zijn met Sandoz International GmbH overeengekomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen gebruiken voor het overeengekomen doel, en dat zij uw persoonsgegevens niet aan derden zullen verkopen en niet aan derden zullen verstrekken tenzij de wet dit vereist. Indien een dergelijke openbaarmaking van persoonsgegevens aan een derde plaatsvindt, zullen wij trachten ervoor te zorgen dat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de doeleinden en binnen de grenzen die golden op het moment waarop de gegevens oorspronkelijk werden verzameld.
  Er zijn nog twee andere gevallen waarin persoonsgegevens die van u zijn verzameld, kunnen worden doorgegeven aan een derde. De eerste betreft gevallen waarin het bedrijf van deze site en de eraan gekoppelde klantgegevens worden verkocht, toegewezen of overgedragen, in welk geval we als eis zouden stellen dat de koper, rechtverkrijgende of overnemer persoonsgegevens behandelt in overeenstemming met dit Privacybeleid. Het tweede geval waarin persoonsgegevens aan derden kunnen worden verstrekt, is als wij daartoe verplicht zijn op grond van een toepasselijke wet, een gerechtelijk bevel of overheidsvoorschrift, of als een dergelijke openbaarmaking anderszins noodzakelijk is ter ondersteuning van een gerechtelijk of strafrechtelijk onderzoek.
 4. Recht op inzage
  U hebt het recht om te waarborgen dat uw persoonsgegevens altijd actueel zijn. In sommige landen hebt u wettelijk het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen. Bovendien kunt u het altijd aangeven als niet wilt dat we nog contact met opnemen. Als u contact met ons wilt opnemen over ons gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar emea.ebusiness@sandoz.com. Als u contact met ons opneemt, noteer dan de naam van de website waar u de informatie hebt verstrekt, evenals de specifieke informatie die u wilt dat wij deze corrigeren, bijwerken of verwijderen. Uw verzoeken zullen op een snelle en correcte manier worden behandeld. Verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens kunnen alleen worden ingewilligd voor zover wij kunnen blijven voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en ethische verplichtingen aangaande verslaglegging of documentarchivering of bewaring die aan ons worden opgelegd.
 5. Beveiliging en vertrouwelijkheid
  Om de veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen van de persoonsgegevens die we online verzamelen, maken we gebruik van gegevensnetwerken die onder andere beschermd zijn door brancheconforme firewall- en wachtwoordbeveiliging. Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij maatregelen die erop zijn gericht deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Hoewel we niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens nooit zal voorkomen, proberen we dergelijke onverhoopte gebeurtenissen te voorkomen.
 6. Gegevensoverdracht naar het buitenland
  We maken deel uit van de Novartis Group, die databanken heeft in verschillende rechtsgebieden. Wij kunnen uw gegevens overdragen naar een van de databanken van de Groep in het buitenland. Zelfs als het land waarnaar de gegevens worden doorgegeven niet vereist dat we uw gegevens voldoende beschermen, zullen we toch proberen ervoor te zorgen dat gegevensoverdracht naar Novartis-databanken in dat land afdoende wordt beschermd.
 7. Anonieme gegevens en “Cookies”
  Wij kunnen anonieme informatie over uw bezoek aan deze website verzamelen en verwerken, zoals sommige pagina’s die u bezoekt en sommige zoekopdrachten die u uitvoert. Dergelijke anonieme informatie wordt door ons gebruikt om de inhoud van de site te helpen verbeteren en om geaggregeerde statistieken te verzamelen over personen die onze site gebruiken voor interne marktonderzoeksdoeleinden. Hierbij kunnen we “cookies” installeren die de domeinnaam van de gebruiker op het eerste niveau verzamelen (bijv. “bigmail.com” van een e-mailadres van “john@bigmail.com”) en de datum en het tijdstip van de toegang. “Cookies” zoals wij die gebruiken, mogen niet worden gebruikt om de identiteit van een individuele gebruiker te achterhalen. Een “cookie” is een klein stukje informatie dat naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies beschadigen uw computer niet. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een “cookie” ontvangt. Wij kunnen diensten gebruiken van externe partijen om ons te helpen bij het verzamelen en verwerken van de in dit artikel omschreven gegevens en voor al deze derden gelden de hierboven in lid 3 omschreven verplichtingen.
  Soms gebruiken we internettags (ook bekend als action tags, single-pixel GIF’s, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s of 1×1 GIF’s) in combinatie met cookies op deze site en kunnen we deze tags toepassen via een externe reclamepartner. Deze tags worden zowel op online advertenties geplaatst die gebruikers naar de site brengen als op verschillende pagina’s van de site. Wij gebruiken deze technologie om de reacties van bezoekers op onze sites en de effectiviteit van onze reclamecampagnes te meten (inclusief het aantal keren dat een pagina wordt geopend en welke informatie wordt geraadpleegd). De derde partner kan mogelijk anonieme geaggregeerde gegevens verzamelen over bezoekers van andere sites vanwege deze internettags/-cookies. We verzekeren u dat we GEEN persoonlijk identificeerbare informatie over onze bezoekers, zoals namen, adressen, e mailadressen of telefoonnummers, verzamelen of door middel van deze tags of cookies zoeken. Als u meer informatie wilt over webtags en cookies in verband met online reclame of als u zich wilt afmelden voor het verzamelen van anonieme informatie door derden, gaat u naar de website van het Network Advertising Initiative.
 8. Persoonsgegevens en kinderen
  De meeste diensten op deze site zijn bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. Iedereen die informatie vraagt over een geneesmiddel dat bestemd is voor gebruik bij kinderen, moet 18 jaar of ouder zijn. We zullen niet bewust persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken van een minderjarige jonger dan 18 jaar zonder voorafgaande toestemming van een persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld een ouder of voogd) via direct offline contact. Wij zullen de ouder in kennis stellen van (i) de specifieke soorten persoonsgegevens die van de minderjarige worden verzameld, en (ii) de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verder verzamelen, gebruiken of opslaan van dergelijke informatie. We houden ons aan wetten die bedoeld zijn om kinderen te beschermen.
 9. Links naar andere sites
  Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op deze website; websites van derden zijn hiervan uitgesloten. We kunnen links naar andere websites plaatsen waarvan we denken dat ze interessant kunnen zijn voor onze bezoekers. Wij streven ernaar dat dergelijke websites aan de hoogste normen voldoen. Vanwege de aard van het World Wide Web, kunnen wij echter niet instaan voor de privacynormen van elke website waarnaar we linken of verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van andere sites dan deze. Dit privacybeleid is dan ook niet bedoeld om van toepassing te zijn op een gelinkte, niet door Novartis beheerde site.
 10. Contact met ons opnemen
  Als u vragen of klachten hebt over onze naleving van dit privacybeleid, of als u aanbevelingen of opmerkingen hebt om de kwaliteit van ons privacybeleid te verbeteren, kunt u een e-mail sturen naar emea.ebusiness@sandoz.com.