ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV SANDOZ A/S:S WEBBPLATS

1. Inledning 

På denna sida återfinner du de allmänna villkor som gäller för samtliga Internet-användare ("Användare") som använder Sandoz A/S:s webbsidor. Med "Webbplatserna" avses alla webbsidor som ägs och/eller drivs av Sandoz A/S.

Kontaktuppgifter:
Sandoz A/S
(CVR no.: 27744532)
Edvard Thomsens Vej 14, 1
DK-2300 Köpenhamn S
Danmark
Telefon: +45 63 95 10 00
Fax: +45 63 95 10 01
E-post: info.danmark@sandoz.com

 

2. Godkännande av Allmänna villkor för användning av Webbplatserna

Användaren kan besöka och använda Webbplatserna i enlighet med de allmänna villkor som anges nedan och andra allmänna villkor som återfinns och hänvisas till på Webbplatserna. Dessa allmänna villkor benämns härefter tillsammans som "Allmänna villkor". Genom att besöka och använda Webbplatserna godkänner Användaren dessa Allmänna villkor. Om Användaren inte kan godkänna de Allmänna villkoren får Användaren inte använda Webbplatserna.

Användaren åtar sig att inte använda Webbplatserna – eller dess innehåll – på något sätt som kan vara i strid med tillämplig lag eller de Allmänna villkoren.

 

3. Information på Webbplatserna

Webbplatserna kan innehålla information om sjukdomar och behandlingar och om Sandozs produkter, inklusive läkemedel, medicinsk utrustning och kosttillskott ("Sandozs Produkter").

Det enda syftet med denna information, som har förberetts och hålls uppdaterad av Sandoz, är att tillhandahålla Användare med allmän information om sjukdomar och behandlingar och om Sandozs Produkter. Information på Webbplatserna som avser receptbelagda läkemedel ska inte anses vara marknadsföring – eller en uppmaning till användning – av Sandozs Produkter och tjänster.

Information på Webbplatserna avseende sjukdomar, behandlingar och Sandozs Produkter är inte – och kan inte – ersätta råd från hälso- och sjukvårdspersonal om sjukdomar, diagnostisering, behandling etc. Om Användaren har några frågor om sjukdomar, behandlingar, Sandozs Produkter etc., uppmanas Användaren att vända sig till sin egen läkare eller fråga apoteket.

 

4. Immateriella rättigheter

Användaren accepterar att innehållet på Webbplatserna, inklusive, men inte begränsat till, text, bilder, ikoner och video ("Innehållet") är skyddat enligt den danska upphovsrättslagen, den danska varumärkeslagen och andra lagar rörande immateriella rättigheter eller som knowhow eller näringskännetecken enligt den danska marknadsföringslagen.

Användaren godkänner att Innehållet tillhör Sandoz, eller att Innehållet används av Sandoz i enlighet med ett avtal med en tredje part, och att all användning, kopiering, framställning eller ändring etc. av Innehållet är strikt förbjuden, om inte Användaren har erhållit på förhand skriftligt godkännande från Sandoz.

Användaren får använda Innehållet för personliga, icke-kommersiella ändamål, men i sådant fall måste Användaren lagra och återge alla meddelanden avseende upphovsrätt eller annan äganderätt till Innehållet som Användaren inhämtat (till exempel: "Upphovsrättsskyddat 2016 – Sandoz A/S").

Ingen information på Webbplatserna ska tolkas som att Sandoz ger Användaren en licens att utnyttja Innehållet och Sandoz ger under inga omständigheter några garantier att Användarens användning av Innehållet inte innebär något intrång i tredje parters rättigheter.

 

5. Information som överförs av Användaren till Sandoz

Bortsett från frågor rörande användning av Användarnas personuppgifter som beskrivs i avsnitt 12 – Personuppgifter och cookies – alla meddelanden och material som överförs från Användaren till Sandoz eller intressebolag via e-post, kontaktformulär eller på annat sätt, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag etc., blir Sandozs egendom och kan användas av Sandoz för alla ändamål, inklusive, men inte begränsat till, framställning, utlämnande, överföring och publicering.

Sandoz förbehåller sig således rätten att använda alla idéer, koncept, etc., som Användaren skickar till Sandoz, oavsett syfte, utan att erlägga någon form av betalning för detta.

 

6. Ansvarsbegränsning

Sandoz kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att Innehållet på Webbplatserna är korrekt, fullständigt och uppdaterat. Oaktat detta kan Webbplatserna innehålla felaktigheter exempelvis på grund av skrivfel, att uppdateringar inte gjorts, etc. Sandoz garanterar inte att Innehållet är fullständigt eller riktigt.

Varken Sandoz eller andra som bidrar till Webbplatserna åtar sig något ansvar för direkta eller indirekta förluster, skador eller olägenheter som Användaren drabbas av i samband med användning av Webbplatserna, inklusive sådana förluster, som orsakats av att Innehållet är ofullständigt eller felaktigt.

Sandoz är inte och kan inte hållas ansvarig för någon skada eller virus som kan infektera Användarens hårdvara, mjukvara eller annan egendom, som en följd av Användarens användning av Webbplatserna, inklusive nedladdning av Webbplatsernas Innehåll.

Ingen information på Webbplatserna utgör en begäran om att investera i Sandoz eller i intresseföretag. Innehållet ska under inga omständigheter tolkas som ett erbjudande etc. av aktier eller andra värdepapper i Sandoz eller i koncernbolag.

 

7. Länkar till Webbplatserna från andra webbplatser

Det är tillåtet att länka till Sandoz’s startsida, www.sandoz.dk, om sådan länkning sker på ett lagligt, lojalt och rättvist sätt. Det är inte tillåtet att länka till andra webbsidor på Webbplatserna utan Sandozs på förhand lämnande skriftliga godkännande.

 

8. Länkar till andra webbplatser från Webbplatserna

Webbplatserna kan innehålla länkar till andra webbplatser. Sandoz har ingen kontroll över webbplatser som länkats till från Webbplatserna, och Sandoz åtar sig inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser. Dessa länkar inkluderas som en service till Användaren, och den omständigheten att det finns länkar till andra webbplatser innebär inte att Sandoz garanterar informationen som tillhandahålls på dessa webbplatser eller att Sandoz rekommenderar de produkter och tjänster som erbjuds på dessa webbplatser.

När du lämnar Webbplatserna kommer allmänna villkoren och skyddet för personuppgifter på tredje parters webbplatser (se beskrivning i avsnitt 7 och 12 i de Allmänna villkoren) att vara annorlunda än dessa Allmänna villkor.

 

9. Konsekvenser av Användarens brott mot de Allmänna villkoren

Om det kommer till Sandoz kännedom att en Användare har brutit mot de Allmänna villkoren kan Sandoz omedelbart vidta avhjälpande åtgärder, t.ex. förhindra att Användaren får tillgång till och kan använda Webbplatserna och andra digitala tjänster som Sandoz tillhandahåller.

Användaren ska ersätta Sandoz för direkt och indirekt förlust som drabbar Sandoz, Sandozs personal, intressebolag och samarbetsparterns till följd av Användarens brott mot dessa Allmänna villkor.

 

10. Personuppgifter och cookies

Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning enligt vilken Sandoz är personuppgiftsansvarig i syfte att tillhandahålla Användaren med information om Sandoz, Sandozs Produkter och tjänster.

Behandling av personuppgifter sker, exempelvis, genom cookies i samband med användning av Webbplatserna, vilket är en förutsättning för några av Webbplatsernas funktionalitet ( mer information om Sandozs cookie policy är tillgänglig via denna länk: https://www.sandoz.se/information-om-cookies-pa-sandoz-webbplatser

Vidare kommer information, som skickas av Användaren till Sandoz via e-post och kontakformulär på Webbplatserna, inklusive rapportering av biverkningar, att behandlas.

Det är frivilligt om Användaren vill tillhandahålla personuppgifter till Sandoz. Sandoz kommer att använda informationen för kommersiella ändamål, inklusive säkerhetsövervakning, direktmarknadsföring och affärsutveckling. Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje parter om det inte följer av lag och personuppgifter kommer raderas senast [xxx] [månader/år efter det att registrering skett/när händelse [xxx] inträffat].

Enligt personuppgiftslagen har Användaren rätt att begära skriftlig information om, rättelse eller radering av personuppgifter, att motsätta sig behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, samt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten. Om Användaren önskar utöva några av dessa rättigheter kan du kontakta Sandoz, se avsnitt 1.

 

11. Överföring av information till andra länder

Sandoz är en del av Novartis-koncernen med bolag i ett flertal länder. Detta innebär att personuppgifter kan komma att överföras till en databas i ett bolag inom Novartis-koncernen utanför Danmark eller EU och under vissa omständigheter också till land där lagstiftningen inte innebär samma skydd för personuppgifter som i Danmark. För att skydda dina personuppgifter har Novartis antagit så kallade Binding Corporate Rules för att säkerställa att dina rättigheter är skyddade vid överföring av personuppgifter inom Novartis-koncernen oavsett i vilket land det specifika bolaget är etablerat.

För mer information, vänligen se Novartis webbsida: Novatis Binding Corporate Rules. https://www.novartis.com/sites/www.novartis.com/files/bcr-individual-rights-2012.pdf

 

12. Lagval och tvist

För Användarens användning av Webbplatserna gäller svensk rätt, med undantag för dess lagvalsregler och tvister angående Användarens användning av Webbplatserna ska slutligen avgöras av allmän domstol.

 

13. Ändringar

Sandoz förbehåller sig rätten att när som helst stänga ned Webbplatsen.

Sandoz förbehåller sig också rätten att göra ändringar, korrigeringar till och/eller förbättringar av Innehållet när som helst och utan förvarning.

Sandoz kan när som helst ändra dessa Allmänna villkor utan förvarning genom att uppdatera denna sida. Användaren kommer att vara bunden av eventuella ändringar och bör därför regelbundet besöka denna sida för att granska de aktuella villkor som Användaren omfattas av.

 

Senast uppdaterad den 30.05.2017.