Instruktioner för användning av Erelzi förfylld spruta

Läs HELA bruksanvisningen innan du injicerar. Samma information återfinns även på www.erelzi.eu och genom nedanstående kod.


www.erelzi.eu

Det är viktigt att du inte försöker injicera dig själv om du inte har fått undervisning av läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Kartongen innehåller Erelzi förfylld(a) spruta(or), separat förpackad(e) i ett plastblister.

ANVÄND INTE

I detta läge är det automatiska nålskyddet AKTIVERAT – ANVÄND INTE den förfyllda sprutan

KLAR ATT ANVÄNDA

I detta läge är det automatiska nålskyddet INTE AKTIVERAT och den förfyllda sprutan är klar att använda

Erelzi förfylld spruta med automatiskt nålskydd och extra fingergrepp

När läkemedlet har injicerats utlöses det automatiska nålskyddet som täcker nålen. Detta är till för att skydda hälso- och sjukvårdspersonal, patienter som själva injicerar receptbelagda läkemedel och personer som hjälper patienter som själva injicerar mot oavsiktliga nålsticksskador.

Tillbehör som du behöver för injektionen: 

 • Sprittork.
 • Bomullstuss eller kompress.
 • Behållare för stickande/skärande avfall.

Viktig säkerhetsinformation

OBS! Förvara sprutan utom syn- och räckhåll för barn.

 1. Öppna inte ytterkartongen förrän du är redo att använda detta läkemedel.
 2. Använd inte detta läkemedel om förseglingen av blistret har brutits, eftersom det kanske inte är säkert att använda den.
 3. Skaka inte sprutan.
 4. Lämna aldrig sprutan på ställen där andra kan manipulera den.
 5. Den förfyllda sprutan har ett automatiskt nålskydd som aktiveras för att täcka nålen efter avslutad injektion. Det automatiska nålskyddet förhindrar nålsticksskador hos alla som hanterar den förfyllda sprutan. Var noga med att inte vidröra aktiveringsklämmorna före användning. Om du rör dem, kan det automatiska nålskyddet aktiveras för tidigt.
 6. Ta inte av nålskyddet förrän strax innan du ska ge injektionen.
 7. Sprutan kan inte återanvändas. Kassera den använda sprutan i en behållare för stickande/skärande avfall omedelbart efter användning.
 8. Använd inte sprutan om den har tappats på en hård yta eller tappats efter det att nålskyddet har avlägsnats.

Förvaring av Erelzi förfyllda spruta

 1. Förvara detta läkemedel förseglat i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Förvaras i kylskåp vid 2 °C till 8 °C. FÅR EJ FRYSAS.
 2. Kom ihåg att ta ut blistret ur kylskåpet och låta den uppnå rumstemperatur innan du förbereder den för injektion (15 30 minuter).
 3. Använd sprutan före utgångsdatum som anges på ytterkartongen eller sprutetiketten efter ”EXP”. Om utgångsdatumet har passerats ska hela förpackningen lämnas tillbaka till apoteket.

Injektionsstället

Injektionsstället är det ställe på kroppen där du ska använda den förfyllda sprutan.

 • Rekommenderat ställe är lårens framsida. Du kan också använda nedre delen av buken, men inte inom 5 cm från naveln.
 • Välj olika ställen varje gång du injicerar.
 • Injicera inte i områden med blåmärken eller där huden är öm, röd, fjällande eller hård. Undvik områden med ärr eller bristningar. Om du har psoriasis ska du INTE injicera direkt i upphöjda, tjocka, röda, fjällande hudpartier eller sår (”hudlesioner av psoriasistyp”).

Om en vårdgivare ger injektionen kan även utsidan av överarmarna användas.

Förberedelse av Erelzi förfylld spruta

 1. Ta ut blistret ur kylskåpet och lämna den oöppnad i cirka 15 30 minuter så att den uppnår rumstemperatur.
 2. När du är redo att använda sprutan, öppna blistret och tvätta händerna noga med tvål och vatten.
 3. Tvätta injektionsstället med en spritkompress.
 4. Ta ut sprutan ur ytterkartongen och blistret.
 5. Inspektera sprutan. Vätskan ska vara klar eller lätt opalskimrande, färglös till svagt gulaktig, och kan innehålla små genomskinliga eller vita partiklar av protein. Detta utseende är normalt för Erelzi. Använd inte om vätskan är grumlig, missfärgad eller innehåller stora klumpar, flagor eller färgade partiklar. Använd inte om sprutan är trasig eller det automatiska nålskyddet är aktiverat. I samtliga fall ska hela förpackningen lämnas tillbaka till apoteket.

Hur du använder Erelzi förfyllda spruta

Ta försiktigt av nålskyddet från sprutan. Kasta nålskyddet. En vätskedroppe kan finnas vid nålens spets, vilket är normalt.

Nyp försiktigt ihop huden på injektionsstället och för in nålen. För in nålen hela vägen för att säkerställa att allt läkemedel injiceras.

Håll sprutans fingergrepp som bilden visar. Tryck långsamt in kolven så långt det går, så att kolvhuvudet är helt nedtryckt mellan aktiveringsklämmorna.

Fortsätt att hålla kolven nedtryckt och håll kvar sprutan i 5 sekunder.

Fortsätt hålla kolven helt nedtryckt medan du försiktigt drar ut nålen rakt ut från injektionsstället.

Släpp långsamt upp kolven och låt det automatiska nålskyddet täcka nålen.

Lite blod kan komma från injektionsstället. Tryck en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället i 10 sekunder. Gnugga inte på injektionsstället. Om det behövs kan du sätta ett plåster på injektionsstället.

Anvisningar om avfallshantering

Kasta den använda sprutan i en behållare för stickande/skärande avfall (förslutningsbar, punktionssäker behållare). För din och andras säkerhet och hälsa, får nålar och sprutor aldrig återanvändas.

Om du har några frågor

Vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska med erfarenhet av Erelzi.