Erelzi® (etanertsept) EELTÄIDETUD SÜSTLA KASUTUSJUHEND

Enne süstimist lugege hoolikalt KÕIK antud juhised läbi.

On väga oluline, et te ei prooviks ennast süstida enne, kui teie arst, meditsiiniõde või apteeker on teile näidanud, kuidas seda teha. Karbis on Erelzi® (etanertsept) eeltäidetud süstal (-süstlad), mis on eraldi pakendatud plastist blistrisse.

ÄRGE KASUTAGE

Selles konfiguratsioonis ON nõelakaitse AKTIVEERITUD - ÄRGE KASUTAGE eeltäidetud süstalt.

KASUTAMISEKS VALMIS

Selles konfiguratsioonis nõelakaitse EI OLE AKTIVEERITUD ja eeltäidetud süstal on kasutamiseks valmis.

TEIE ERELZI® (etanertsept) EELTÄIDETUD SÜSTAL KOOS NÕELAKAITSE JA LISATAVA SÕRMETOEGA

Pärast ravimi süstimist nõelakaitse aktiveerub ja katab nõela. Selle eesmärk on kaitsta tervishoiutöötajaid, patsiente, kes süstivad ravimit ise, ja inimesi, kes aitavad patsientidel ravimit ise süstida, juhuslike nõelatorkest tingitud vigastuste eest.

Süstimiseks on vaja veel järgmist:

 • alkoholiga niisutatud lapike
 • vatipall või marlitükk
 • teravate jäätmete konteiner

OLULINE OHUTUSALANE TEAVE

Hoiatus: Hoidke süstlit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 1. Ärge avage välispakendit enne, kui olete valmis kasutama seda ravimit.

 2. Ärge kasutage seda ravimit, kui blistri sulgur on katki, sest sellise ravimi kasutamine ei pruugi olla ohutu.

 3. Ärge loksutage süstlit.

 4. Ärge kunagi jä

 5. Süstlil on nõelakaitse, mis pärast süstimise lõpetamist aktiveerub ja katab nõela. Nõelakaitse aitab ära hoida nõelatorkevigastusi süstlit käsitseval isikul. Enne kasutamist vältige nõelakaitsme äärte puutumist. Nende puudutamisel võib nõelakaitse enneaegselt aktiveeruda.
 6. Eemaldage nõelakate ainult vahetult enne süste tegemist.
 7. Süstlit ei saa uuesti kasutada. Kasutatud süstel visake viivitamatult teravate esemete konteinerisse.
 8. Ärge kasutage süstalt, kui see on kukkunud kõvale pinnale või kui kukkus pärast nõelakatte eemaldamist maha.

 

ERELZI® (etanertsept) EELTÄIDETUD SÜSTLA SÄILITAMINE

 1. Hoidke seda ravimit väliskarbis, valguse eest kaitstult. Hoida külmkapis temperatuuril 2 °C kuni 8°C. ÄRGE KÜLMUTAGE.
 2. Enne süstimiseks ettevalmistamist võtke blister külmkapist välja ja laske sellel toatemperatuurini tõusta (15–30 minutit).
 3. Ärge kasutage süstalt pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud väliskarbil ja süstla etiketil pärast „EXP“. Kui see on aegunud, viige kogu pakk apteeki tagasi.

Süstekoht

Süstekoht on koht kehal, kus te kavatsete eeltäidetud süstalt kasutada.

 • Soovitatav süstekoht on reite ülaosa. Võite süstida ka kõhupiirkonda, kuid nabast vähemalt 5 cm kaugusele.
 • Valige iga kord süstimiseks erinev koht.
 • Ärge süstige piirkonda, kus nahk on õrn, muljutud, punane, ketendav või kõva. Ärge süstige armistunud või venitusmärkidega nahaga piirkonda. Kui teil on psoriaas, siis EI TOHI süstida vahetult kõrgenenud, paksude, punaste või ketendavate nahalaikude või kahjustuste piirkonda („psoriaasi nahakahjustused“).

Kui teile teeb süsti hooldaja, võib kasutada ka õlavarre väliskülge.

ERELZI® (etanertsept) EELTÄIDETUD SÜSTLA ETTEVALMISTAMINE

 1. Võtke blisterpakendis süstal külmkapist välja, laske sellel 15 kuni 30 minutit avamata seista, et see saavutaks toatemperatuuri.
 2. Kui olete süstla kasutamiseks valmis, avage blister ja peske käsi põhjalikult vee ja seebiga.
 3. Puhastage süstekoht alkoholilapikesega.
 4. Võtke süstal blisterpakendist välja.
 5. Kontrollige süstalt. Vedelik peaks olema selge või kergelt opalestseeruv, värvitu kuni kergelt kollakas ning see võib sisaldada väikseid valgeid või peaaegu poolläbipaistvaid valguosakesi. Selline välimus on Erelzi (etanertsept) puhul normaalne. Ärge kasutage süstalt, kui vedelik on hägune, värvi muutnud või selles on suured tükid, helbed või värvilised osakesed. Ärge kasutage süstalt, kui see on katki või kui nõelakaitse on aktiveeritud. Kõigil nimetatud juhtudel tagastage kogu tootepakk apteeki.

ERELZI® (etanertsept) EELTÄIDETUD SÜSTLA KASUTAMINE

Eemaldage süstalt ettevaatlikult nõela kork. Visake nõela kork ära. Nõela otsa võib moodustuda vedelikutilk. See on normaalne.

Suruge süstekohas nahk ettevaatlikult sõrmede vahele ja sisestage nõel, nagu joonisel näidatud. Lükake nõel täielikult sisse, et tagada kogu ravimi manustamine.

Hoidke süstla sõrmetuge nagu joonisel näidatud. Vajutage kolbi aeglaselt nii kaugele alla kui võimalik, nii et kolvipea on täielikult nõelakaitse tiibade vahel.

Hoidke kolb täielikult all ja hoidke samal ajal süstalt 5 sekundit paigal.

Hoidke kolb täielikult all ja tõmmake samal ajal nõel ettevaatlikult süstekohast otse välja.

Vabastage kolb aeglaselt ja laske nõelakaitse nõela peale.

Süstekohast võib tulla natuke verd. Võite suruda süstekohale vatipalli või marlitüki ja hoida seda seal 10 sekundit. Ärge hõõruge süstekohta. Vajadusel võite panna süstekohale väikese plaastri.

KÕRVALDAMISE JUHISED

Pange kasutatud süstal teravate esemete konteinerisse (suletav, torkekindel konteiner). Teie ja teiste ohutuse ja tervise huvides ei tohi nõelu ega kasutatud süstlaid mitte kunagi uuesti kasutada.

KUI TEIL TEKIB KÜSIMUSI

Palun rääkige Erelzi (etanertsept) kasutamisega kursis oleva arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Kasutatud kirjandus: Erelzi® (etanertsept) ravimi omaduste kokkuvõte https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/erelzi-epar-product-information_et.pdf