Zásady ochrany osobných údajov

Platné od 3. januára 2020

Tieto zásady uvádzajú spôsoby, akými získavame, uchovávame a používame informácie o jednotlivých osobách. Tieto zásady sa vzťahujú iba na informácie, ktoré sme získali z online zdrojov, ktoré zobrazujú odkaz na tieto zásady, a nie zo žiadneho iného zdroja. POUŽITÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SÚHLASÍTE SO ZÍSKAVANÍM A POUŽÍVANÍM INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V TÝCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV. BERIETE TIEŽ NA VEDOMIE, ŽE SPOLOČNOSŤ SANDOZ INTERNATIONAL GMBH MÔŽE TIETO  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRAVIDELNE MENIŤ, UPRAVOVAŤ, DOPĹŇAŤ ALEBO ICH ZRUŠIŤ ALEBO INAK AKTUALIZOVAŤ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA, A TO AJ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA. Naším zámerom je zverejniť všetky takéto zmeny na tejto stránke, aby ste boli riadne informovaný o druhoch informácií, ktoré zhromažďujeme, o tom, ako ich používame a za akých okolností môžu byť poskytnuté.

Naše zásady ochrany osobných údajov ľahko nájdete, pretože sú umiestnené na našej domovskej stránke a sú prepojené s ktoroukoľvek časťou stránky, kde sa požadujú osobné údaje. Na týchto miestach zhromažďovania údajov môže byť v prípade potreby poskytnuté ďalšie vysvetlenie, pokiaľ ide o účely, na ktoré sa údaje použijú. Tieto zásady spolu s prípadným doplňujúcim vysvetlením Vám povedia, ako budeme zaobchádzať s akýmikoľvek údajmi o Vás, ktoré dobrovoľne poskytnete v súvislosti s používaním našich webových stránok.

1. Záväzok ochrany osobných údajov

Pojem „osobné údaje“, ktorý sa používa v týchto zásadách, sa vzťahuje na informácie, ako je Vaše meno, dátum narodenia, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo alebo IP adresa, pomocou ktorých Vás môžeme identifikovať. Spoločnosť Sandoz International GmbH spravidla nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu. Vyhradzujeme si však právo za výnimočných okolností vykonať ďalšie spracúvanie v rozsahu povolenom alebo vyžadovanom zákonom alebo na podporu akéhokoľvek súdneho alebo trestného vyšetrovania.
V ďalších častiach je vysvetlené, ako a kedy od Vás získavame osobné údaje.

2. Zamýšľaný účel použitia osobných údajov

Väčšina našich služieb nevyžaduje žiadnu formu registrácie, čo Vám umožňuje navštíviť našu stránku bez toho, aby ste nám povedali, kto ste. Niektoré služby však môžu vyžadovať registráciu. Keď sa u nás budete registrovať, bude potrebné, aby ste vyplnili určité políčka (niektoré sú povinné a niektoré sú nepovinné), ako aj zvolili svoje užívateľské meno a heslo. Ak sa v týchto situáciách rozhodnete neposkytnúť niektoré osobné údaje, ktoré od Vás požadujeme, je možné, že nebudete môcť získať prístup k určitým častiam stránky a my nebudeme môcť odpovedať na Vaše otázky.

Osobné údaje spracúvame na účely, o ktorých Vás informujeme, keď Vás požiadame o informácie. Môžeme napríklad zhromažďovať a používať osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať produkty alebo služby, fakturovať Vám za produkty a služby, ktoré požadujete, ponúknuť Vám produkty a služby, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať, alebo aby sme mohli s Vami komunikovať za iným účelom.

Vaše údaje uchovávame v súlade s príslušnými zákonnými alebo etickými požiadavkami týkajúcimi sa oznamovacej povinnosti alebo uchovávania dokumentácie.

3. Neposkytnutie informácií

Vaše osobné údaje nebudeme predávať, zdieľať ani inak distribuovať tretím stranám, s výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobne identifikovateľné údaje môžeme poskytnúť ďalším pridruženým spoločnostiam spoločnosti Sandoz alebo Novartis na celom svete, ktoré sa zaviažu, že budú s nimi nakladať podľa týchto zásad ochrany osobných údajov, avšak iba v súlade s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov. Osobné údaje môžu byť príležitostne postúpené tretím stranám, ktoré konajú za spoločnosť Sandoz International GmbH alebo v jej mene, alebo v súvislosti s podnikaním skupiny Novartis, na ďalšie spracúvanie v súlade s účelmi, na ktoré boli údaje pôvodne zhromaždené, ako sú napr. doručovacie služby, hodnotenie alebo technická podpora. Tieto tretie strany uzavreli so spoločnosťou Sandoz International GmbH zmluvu, že budú osobné údaje používať iba na dohodnutý účel a Vaše osobné údaje nepredajú tretím stranám, ani ich neposkytnú žiadnym tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon. V prípade, ak dôjde k takémuto poskytnutiu osobných údajov tretej strane, budeme sa usilovať zabezpečiť, aby sa spracúvanie uskutočnilo v súlade s účelmi a v rámci obmedzení, za ktorých boli tieto údaje pôvodne získané.

Existujú ďalšie dva prípady, kedy môžu byť osobné údaje, ktoré sa od Vás získali, postúpené tretej strane. Prvým prípadom je, že dôjde k predaju, postúpeniu alebo prevodu podniku a údajov o zákazníkoch s nim súvisiacich, ktoré sú uvedené na tejto stránke, pričom v takom prípade by sme od kupujúceho alebo nadobúdateľa požadovali, aby s osobnými údajmi zaobchádzal v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Druhým prípadom, kedy môžu byť osobné údaje poskytnuté tretej strane, je, ak to od nás vyžaduje príslušný zákon, súdny príkaz alebo vládne nariadenie, alebo ak je takéto poskytnutie inak potrebné na podporu akéhokoľvek súdneho alebo trestného vyšetrovania.

4. Právo prístupu

Máte právo zabezpečiť, aby Vaše osobné údaje boli vždy aktuálne. V niektorých krajinách máte zákonné právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov. Okrem toho nám môžete kedykoľvek povedať, aby sme Vás prestali kontaktovať. Ak nás chcete kontaktovať v súvislosti s našim používaním Vašich osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu sandoz_global.communications@sandoz.com. Ak nás kontaktujete, uveďte prosím názov webovej stránky, na ktorej ste poskytli tieto informácie, ako aj konkrétne informácie, ktoré chcete, aby sme opravili, aktualizovali alebo vymazali. Vaše žiadosti budú promptne a riadne vybavené. Žiadosti o vymazanie osobných údajov budú podliehať všetkým príslušným zákonným alebo etickým požiadavkám týkajúcim sa nám uloženej oznamovacej povinnosti alebo povinnosti evidencie alebo uchovávania dokumentov.

5. Bezpečnosť a dôvernosť

Aby sme zaistili bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov, ktoré získavame online, používame dátové siete, ktoré sú okrem iného chránené štandardnou ochranou pomocou firewallu a hesla. Počas zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi prijímame opatrenia, ktoré sú primerane určené na ochranu týchto údajov pred ich stratou, zneužitím, pred neoprávneným prístupom k týmto údajom, pred ich zverejnením, zmenou alebo zničením. Aj keď nemôžeme poskytnúť záruku pred prípadnou stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením údajov, usilujeme sa zabrániť takýmto nešťastným udalostiam.

6. Prenos údajov do zahraničia

Sme súčasťou skupiny Novartis, ktorá má databázy v rôznych jurisdikciách. Vaše údaje môžeme preniesť do niektorej z databáz skupiny mimo Vašej krajiny bydliska. Aj keď krajina, do ktorej sa majú údaje preniesť, nevyžaduje, aby sme zabezpečili adekvátnu ochranu Vašich údajov, budeme sa usilovať o zabezpečenie primeranej ochrany prenosov údajov do databáz skupiny Novartis v tejto krajine.

7. Anonymné údaje a súbory „cookies“

Môžeme zhromažďovať a spracúvať anonymné informácie o Vašej návšteve tohto webu, ako sú napríklad niektoré zo stránok, ktoré navštívite, a niektoré z Vašich vyhľadávaní. Takéto anonymné informácie používame na to, aby sme pomohli vylepšiť obsah stránky a zostavili súhrnnú štatistiku o jednotlivcoch, ktorí používajú našu stránku na interné účely a účely prieskumu trhu. Týmto spôsobom môžeme inštalovať súbory „cookies“, ktoré získavajú informácie o názve domény prvej úrovne užívateľa (napr. „bigmail.com“ z emailovej adresy „john@bigmail.com“) a o dátume a čase prístupu. Súbory „cookies“, ktoré používame, nie je možné použiť na zistenie totožnosti konkrétneho užívateľa. Súbor „cookie“ je drobná informácia, ktorá sa odošle do Vášho prehliadača a uloží sa na pevný disk Vášho počítača. Súbory cookies nepoškodzujú Váš počítač. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby Vás upozorňoval na prijatie súboru „cookie“, čo Vám umožní rozhodnúť sa, či ho chcete prijať alebo nie. Môžeme získať služby externých strán, ktoré nám pomôžu pri získavaní  a spracúvaní informácií opísaných v tejto časti, pričom na všetky tieto tretie strany sa budú vzťahovať povinnosti uvedené vyššie v odseku 3.

Príležitostne môžeme na tejto stránke použiť internetové tagy (tiež známe ako akčné tagy, jednopixelové súbory GIF, viditeľné súbory GIF, neviditeľné súbory GIF a súbory GIF 1 na 1) spolu so súbormi cookies, pričom tieto tagy môžeme nasadiť prostredníctvom externého reklamného partnera. Tieto tagy sú umiestnené na online reklamách, ktoré privádzajú užívateľov na web, aj na rôznych stránkach webu. Túto technológiu používame na meranie odpovedí návštevníkov našich stránok a efektívnosti našich reklamných kampaní (vrátane počtu otvorení stránky a informácií, ktoré boli vyhľadané). Pomocou týchto internetových tagov/súborov cookies môže externý partner získavať anonymné agregované údaje o návštevníkoch iných stránok. Uisťujeme Vás, že prostredníctvom týchto tagov alebo súborov cookies NEZÍSKAVAME ANI NEVYHĽADÁVAME žiadne osobne identifikovateľné údaje o našich návštevníkoch, ako sú mená, adresy, e-mailové adresy alebo telefónne čísla. Ak chcete viac informácií o webových tagoch a súboroch cookies súvisiacich s online reklamou alebo chcete zrušiť zber anonymných informácií treťou stranou, navštívte prosím webovú stránku Network Advertising Initiative.

8. Osobné údaje a deti

Väčšina služieb, ktoré sú dostupné na tomto serveri, je určená pre osoby od 18 rokov. Každá osoba, ktorá požaduje informácie o lieku určenom na použitie u detí, musí mať najmenej 18 rokov. Vedome nebudeme zhromažďovať, používať alebo zverejňovať osobné údaje maloletej osoby mladšej ako 18 rokov bez získania predchádzajúceho súhlasu od osoby s rodičovskými právami a povinnosťou (napr. rodič alebo zákonný zástupca) prostredníctvom priameho off-line kontaktu. Rodičovi poskytneme (i) oznámenie o konkrétnych druhoch osobných údajov získaných od maloletej osoby a (ii) možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu zhromažďovaniu, používaniu alebo uchovávaniu týchto informácií. Dodržiavame zákony určené na ochranu detí.

9. Odkazy na iné stránky

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na túto internetovú stránku s vylúčením internetových stránok tretích strán. Môžeme uvádzať odkazy na iné webové stránky, o ktorých sa domnievame, že by mohli zaujímať našich návštevníkov. Naším cieľom je zabezpečiť, aby tieto internetové stránky mali najvyšší štandard. Avšak vzhľadom na povahu celosvetovej siete World Wide Web nemôžeme zaručiť štandardy ochrany osobných údajov všetkých internetových stránok, na ktoré odkazujeme, ani nemôžeme zodpovedať za obsah iných internetových stránok, ako je táto stránka, pričom tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na žiadnu prepojenú stránku, ktorá nepatrí skupine Novartis.

10. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa dodržiavania týchto zásad ochrany osobných údajov alebo ak chcete dať nejaké odporúčanie alebo uviesť komentár na zlepšenie kvality našich zásad ochrany osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu sandoz_global.communications@sandoz.com.

Všeobecné oznámenie o ochrane osobných údajov pre obchodných partnerov

Všeobecné oznámenie o ochrane osobných údajov pre pacientov

Všeobecné oznámenie o ochrane súkromia pre dodávateľov

 

11. Ďalšie v rámci daného štátu špecifické informácie pre obyvateľov USA

Niektoré štáty (vrátane, ale nie výlučne, Kalifornie, Nevady a Texasu) majú osobitné práva pre svojich obyvateľov. Kliknite sem a dozviete sa viac o týchto osobitných právach v rámci daného štátu.